Het principe van de voorraadschuur

Het principe van de voorraadschuur

Het principe van de voorraadschuur door pastor Immanuel Livestro

Maleachi 3:10 Breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn huis; beproeft Mij toch daarmede, zegt de Here der heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten.

God is een God van Liefde. Hij wil dat het ons goed gaat. Hij wil ons zegenen. Maar in Zijn wijsheid heeft Hij er voor gekozen om zijn werk op aarde door mensen te laten doen. Mensen met een vrije wil. Die kunnen kiezen om gehoorzaam te zijn of niet. Hij wil dat wij zijn principes hanteren en voorleven op aarde. Hij wil dat we een fijn en gelukkig leven leiden. Dit was mogelijk als we de juiste route bewandelen. God had zijn eigen roadmap naar vrede. Deze vinden we terug in de Thora = de leefregels van God. Hij wil dat de mens in vrede met hem en elkaar leeft. Dat een ieder genoeg en niemand gebrek heeft. Ook hier geeft Hij regels voor. En het houden van deze regels hebben zelfs invloed over hoe God tegenover ons staat. Het houden en voorleven van deze regels geeft zegen, maar het verbreken ervan levert de vloek op. Gods toorn.

Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet een jota of een tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied. Wie dan een van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen. (Matheus 5:17-19)

Wanneer is het begrip tiende ontstaan?

In Genesis 28: 22 lezen we dat Jakob aan Adonai een plechtige belofte doet: En deze steen, die ik tot een opgerichte steen gesteld heb, zal een huis Gods wezen, en van alles wat Gij mij schenken zult, zal ik U stipt de tienden geven.

Adonai had Jakob een droom gegeven. Een ladder met engelen, het beeld van Gods voorziening in al zijn noden en behoeften zou God hem voorzien en Jakob antwoord dat in dankbaarheid dat God van alles wat Hij hem gaat geven een tiende deel terug zal geven.  

Al eerder lezen we in Genesis dat Melchizedek, de koning van Salem Abram zegende met een tiende deel van alles wat hij bezat. (uiteindelijk weigerde Abram dit, wat hem de belofte van een zoon opleverde) 

Wat heeft de thora ons te zeggen over het principe van de voorraadschuur?

Zoals we weten heeft God het volk Israel in Leviticus 23 opgedragen op van te voren vastgestelde dagen een feest voor de heer aan te richten. Ieder feest kende zijn eigen offers in Leviticus 27 lezen over offeren en in vers 30 lezen we heel duidelijk dat een tiende van wat we bezitten aan God toebehoort. 

Ook is alle tiende van het land, van het zaad des lands, van de vrucht van het geboomte, van de Here; het is de Here heilig.

De Israëlieten namelijk zullen niet meer tot de tent der samenkomst naderen, zodat zij zonde op zich laden en sterven; de Levieten echter zullen de dienst van de tent der samenkomst verrichten en zij zullen hun ongerechtigheid dragen, een altoosdurende inzetting voor uw nageslacht, en in het midden der Israelieten zullen zij geen erfdeel verkrijgen;want aan de Levieten geef Ik als erfdeel de tiende, die de Israëlieten de Here als heffing brengen; daarom heb Ik van hen gezegd: In het midden der Israëlieten zullen zij geen erfdeel verkrijgen. De Here nu sprak tot Mozes: Tot de Levieten zult gij spreken en tot hen zeggen: Wanneer gij van de Israëlieten de tiende ontvangt, die Ik u van hen als erfdeel geef, dan zult gij daarvan als een heffing voor de Here een tiende van de tiende brengen, en het zal voor u als een heffing beschouwd worden, als ware het het koren van de dorsvloer en de inhoud van de perskuip. Aldus zult ook gij van al de tienden die gij van de Israëlieten ontvangt, een heffing voor de Here brengen en gij zult daarvan de heffing voor de Here aan de priester Aaron geven.
Numeri 18:22-28

Het volk moest een tiende deel van wat zij bezat geven. Hiervan mochten de priesters leven en werd het huis van God draaiende gehouden, om in hedendaagse termen te spreken. 

Als Nehemia de muren herbouwt, herstelt hij ook de feesten, het ambt van de Levieten en het geven van tienden 

Nehemia 10:38 Een priester, een zoon van Aaron, zal de Levieten vergezellen, wanneer de Levieten de tienden heffen, en de Levieten zullen een tiende van de tienden brengen naar het huis van onze God, naar de vertrekken van het voorraadhuis.. 

Nehemia 12:44- 47 Te dien dage werden er mannen aangesteld over de kamers voor de voorraden, voor de heffingen, voor de eerstelingen en voor de tienden, om daarin bijeen te zamelen, naar verhouding van de akkers der steden, de wettelijke bijdragen voor de priesters en voor de Levieten; want Juda verheugde zich over de dienstdoende priesters en Levieten. Zij droegen immers zorg voor de dienst van hun God en voor de reinigingen; evenzo de zangers en de poortwachters, overeenkomstig het gebod van David en zijn zoon Salomo.Want in de dagen van David en Asaf, in de tijd van weleer, ligt de oorsprong van de zangers, van het loflied en de lofzangen aan God. Geheel Israël gaf in de dagen van Zerubbabel en in de dagen van Nehemia de bijdragen voor de zangers en voor de poortwachters, naar de behoeften van elke dag; zij schonken heilige gaven aan de Levieten, en de Levieten schonken ze aan de zonen van Aaron.

In Nehemia 13 lezen dat Nehemia na een langere periode weer teug komt en ontdekt dat de aartsvijand van Israël zijn woning in had gericht in de voorhoven van de tempel en dat was niet het enigste; De levieten waren weer naar hun land gegaan om te werken omdat het volk niet langer de tienden bracht. Ook werd de sabbat met voeten vertreden. Uiteindelijk herstelt Nehemia voor de tweede maal het principe van tienden en de levieten

In het voorgaande kunnen we lezen dat de tiende dus bestemd waren voor het huis van God en de dienstdoende priesters en levieten werden er door vrijgezet. Dit bijbelse principe vinden we ook terug in het nieuwe testament.

1 Corinthe 9:14 Zo heeft de Here ook voor de verkondigers van het evangelie de regel gesteld, dat zij van het evangelie leven

De oudsten, die goede leiding geven, komt dubbel eerbewijs toe, vooral hun, die zich belasten met prediking en onderricht. Immers, de Schrift zegt: Gij zult een dorsende os niet muilbanden, en: De arbeider is zijn loon waard. 1 Timotheus 5:17,18

Het is ook onze visie dat als een voorganger goed zijn werk moet kunnen doen hij vrij zou moeten worden gezet om het evangelie te kunnen verkondigen.

Sommige volgelingen van Christus verkondigen dat het gebod van de tiende oudtestamentisch en achterhaald is. Maar dit gaat in tegen de woorden van Jezus die zelf ervan zegt dat niets verander is aan de wet. Net zoals Christus de wet aanscherpt (Niet alleen geen overspel, maar als je met je oog een ander begeert etc) zien we dat de eerste gemeente niet alleen hun tiende brengen, maar soms geven ze alles weg!

Helaas is vandaag de dag in veel gemeenten het principe niet meer bekend en mensen leven zonder het zich te beseffen onder de vloek. we lezen dit in Maleachi 3.

Maleachi 3:8-10 Mag een mens God beroven? Toch berooft gij Mij. En dan zegt gij: Waarin beroven wij U? In de tienden en de heffing. Met de vloek zijt gij vervloekt, en Mij berooft gij, gij volk in zijn geheel. Breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn huis; beproeft Mij toch daarmede, zegt de Here der heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten.

Dit een ernstige waarschuwing die we in onze oren moeten knopen. Laten we de Eeuwige geven waar Hij recht op heeft. Een tiende deel van alles wat we bezitten. Dus niet alleen van uw salaris, maar ook van het vakantiegeld, kinderbijslag, belastingvoordeel en ga zo maar door. Want indien je het ergens van terug houdt heb je de gehele wet verbroken.

God wil ons zegenen, maar boven al onze mooie woorden en liederen wil Hij gehoorzaamheid zien. Om ons te plagen? Nee om ons te kunnen belonen. Niet voor niets zegt Maleachi uit naam van God: Beproef mij toch!

Waar zijn de tienden voor bestemd?

In het voorgaande konden we lezen voor de levieten, priesters , woordverkondigers. Maar de bijbel gaat verder: In Maar ook voor:
Deuteronomium 26:12 Wanneer gij in het derde jaar, het jaar der tienden, gereed gekomen zult zijn met het afzonderen van alle tienden uit uw opbrengst, dan zult gij ze geven aan de Leviet, de vreemdeling, de wees en de weduwe, opdat zij eten en zich verzadigen in uw steden.

Voor degene die gebrek heeft. Jezus ging rond al goed doende aan hen die gebrek leden. Ook in de eerste gemeente gold dit principe. 

Maar mag ik u een vraag stellen. Is het eerlijk om een beroep te doen op de voorraadschuur als u zelf nooit heeft bijgedragen hieraan? Dit is oneerlijk en hypocriet. Laten we daarom allen gehoorzaam worden aan de Heer in dit principe opdat de vensters van de hemel niet gesloten worden boven ons leven!

Bruto of netto?

Misschien heeft u nog nooit over deze vraag nagedacht. Ook hier wil ik weer de sleutel van Yeshua toe passen. Wat had Jezus te zeggen over belasting?

Mattheus 22:21
Toen zeide Hij tot hen: Geeft dan de keizer wat des keizers is, en Gode wat Gods is.

Waarvan kreeg God een tiende? De eerstelingen. Hij is nummer een. We gaan geen tiende geven van wat overblijft. Neen, Het eerste deel, 10 %, komt God toe! Niet verder discuseren - gewoon doen!

Wat God doet dat is goed!

Elke regel is daar om ons te zegen. Wat zou het ons beter gaan als we dit principe weer in ere zouden herstellen. Niet alleen zou Hij de vensters van de hemel voor ons openen, zodat de engel de ladder weer af en op konden gaan. Maar denk eens hoe de gemeente tot bloei zou komen, hoe we Israël zouden kunnen zegenen. Hoe we zending zouden kunnen bedrijven en ga zo maar door.

Ten slotte: Uit welk hart geeft u?

2 Corinthe 9:5 Ik achtte het dus noodzakelijk de broeders op te wekken, van tevoren tot u te gaan en uw vroeger toegezegde milde gave vooraf in gereedheid te brengen zodat zij klaar ligt als een milde gave en niet als een afgeperste gift.

2 Corinthe 9:7 En ieder doe, naar dat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief.

Spreuken 15:15 Al de dagen van de ellendige zijn boos, maar voor de blijmoedige is het altijd feest

Shalom

Pastor Immanuel Livestro

Immanuel Livestro

Immanuel Livestro

is getrouwd met Marjolein Leeman uit België, vader van 7 kinderen (trotse opa van 3 kleinkinderen) en in het dagelijks leven is hij eigenaar uitvaartplanner bij Livestro Uitvaartzorg. Daarnaast geeft hij leiding aan een zendingswerk in India onder de naam Streams of Mery and Grace Ministries, auteur van vele christenlijke boeken, zoals: "Hé christen, je wortels zijn Joods", "God heeft een plan met uw leven" en vele anderen. Van 1999 tot 2007 was hij de pastor en oprichter van MCG Noach,s Duif en mede oprichter van het Mesiaans Platform in Nederland...

Lees verder