Traditie versus de Heilige Geest

Traditie versus de Heilige Geest

Toen ik op 1 juli 2003 deze preek wou brengen in de gemeente zonk mij alle moed in de schoenen. Er was zo'n geestelijk strijd op die zaterdag, dat het helft van de gemeenteleden niet was gekomen en ook tijdens de lofprijzing leek het erop of we tegen een muur aan het opboksen waren. Ik was zo aangeslagen dat ik geen vuur had om dit woord te brengen. Maar toen gebeurde er iets. Op het moment dat het praise team het podium verlieten zag ik vanuit mijn beide ooghoeken 2 engelen als reusachtige strijders het podium op lopen en ik voelde dat ze naast mij kwamen staan. Nog nooit heb ik mij zo rustig gevoeld en wist ik dat Adonai wilde dat ik dit zou prediken. Later bleek dat mijn vrouw bij het verlaten van het podium ook voelde dat iemand het podium op kwam en toen ze om haar heen keek zag ze niets. We viel het haar op hoe ik transformeerde van neerslachtigheid naar vurig. Als God zijn engelen gaat sturen opdat het woord zal klinken dan is dit woord blijkbaar zo belangrijk dat het echt gehoord moet worden. Vandaar dat we een korte samenvatting van deze preek op internet plaatsen.

De eerste vraag die ik u aan het begin van deze studie wil stellen is of traditie nu goed is of niet?

In de bekende film Fiddle on the Roof – zien we de worsteling van een Joodse man met zijn traditie. Traditie zijn vaak onze zekerheden en ankers in het leven.

Als we het woordenboek opslaan en kijken wat het ons te uitlegt wat traditie letterlijk is, dan zegt het; Traditie = het overdragen van persoon op persoon en van generatie op generatie van cultuurgoederen, overleveringen; het handelen volgens overgeleverde gebruiken

Ik ben voor een gezonde vorm van traditionalisme – maar laten we eens kijken wat de vruchten zijn van traditie en van de Heilige Geest

Eerst eens kijkend naar de persoon van de Heilige Geest

•Gen 1: 1,2 We zien hier de Heilige Geest als een scheppend God

•Adonai is een scheppend god – een kunstenaar die niet stilzit maar steeds verbeterend bezig is.

•Aan het begin van de schepping was de aarde woest en ledig – God schiep de aarde – maar er komt een nieuwe hemel en aarde – deze aarde is slechts een schaduw van wat komen gaat zegt de schrift

•God is een God van nieuwe dingen – Zie ik maak alle dingen nieuw

Is het oude dan niet goed genoeg?

Principe van oude wijn. 

Oude wijn is goed maar oude wijn raakt op en je hebt nieuwe wijn nodig. Nieuwe wijn smaakt vaak in het begin nog bitter. Het moet nog gerijpt, gevormd worden. In Mattheus 9:17 lezen we dat nieuwe wijn nieuwe wijnzakken behoeft. We kunnen geen nieuwe wijn in oude zakken stoppen, dan barst deze.

Ik geloof dat we leven in een nieuwe wijn periode – de oude wijn was goed en smaakte fantastisch – Vul uw eigen oude wijn maar in – bijvoorbeeld de tijd van het ontstaan van de pinksterbeweging of uw ontdekking van uw Joodse wortels

Toen wij geroepen werden om een gemeente te stichten gaf Adonai ons de naam Messiasbelijdend/Messiaans & Charismatisch. Ik kende dit niet. We hadden geen voorbeeld en dat was ook niet nodig. Adonai wilde iets nieuws gaan doen!

Tevens kregen we de opdracht dat we ons niet mochten aansluiten bij enig kerkgenootschap, opdat we niet beïnvloed en een kopie van een andere gemeente zouden worden. Vandaag de dag is de grootste  vijand en valstrik voor deze opdracht van Adonai om de gemeente te bouwen = traditie – Als mensen onze gemeente binnen komen horen we vaak zinnen als:  We waren het zo gewend in de Charismatische hoek – of zo in de Messiaanse hoek

Mijn roep vandaag is om uw traditie los te laten!

Yeshua is ons voorbeeld 

Hij was wars van traditie. Volgde Hij dan niet de thoraJa hij droeg de gedenkkwasten – ja Hij vierde de feesten – Ja Hij ging op sabbat naar de synagoge – (getuigenis) Ja Hij volgde de thora. Hij volgde niet de talmoed. De talmoed is door de mens geïnspireerd, maar de Thora door God!

Maar Hij zette zich af tegen traditie – denk daarbij aan aren plukken op sabbat – dit was een instelling van de rabbijnen – traditie van mensen – Hij deed veel controversiële dingen – dingen waar de schriftgeleerden moeite mee hadden – Hij schopten hun opgezette muurtjes omver en vaak niet met veel fijngevoeligheid

Wat kunnen we hiervan leren?

Het is goed om terug te gaan naar onze Joodse wortels en de thora, maar het is fout om door te slaan in traditie

Toen de discipelen Yeshua vroeg om hen te leren bidden greep Hij niet terug naar het Joodse gebedenboek – Nee! Hij deed iets nieuws (Hij leerde hen het Onze Vader)– Is hierdoor het gebedenboek dan fout – nee! Maar laten we openstaan dat Adonai nieuwe dingen wil doen

Dit geld ook voor onze pinkstertraditie – veel wat we geleerd hebben is goed – maar onze tradities moeten we nu nog wel afleren en kunnen een belemmering zijn in onze groei

Traditie is o zo veilig. Veel mensen zijn verknocht aan hun traditie – want het is o zo veilig. Veel traditie komt voort uit angst. Maar angst komt niet voort uit God. Angst komt voort uit het rijk der duisternisDit is dan ook de reden waarom ik wars ben van traditie

Yeshua was niet traditioneel Hij genas iedere keer op een andere manier en wij? Wij kennen 7 sleutels tot dit – 3 formules voor dat. Ons evangelie is volgeboekt met tover(“succes”)formules.

Hallo – hoe is het met u gesteld – word u geleid door traditie – wat mensen u geleerd hebben of door de Heilige Geest?

Rom 8:14 zegt: “Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods” Onderlijn dit in je bijbel! Wie zijn zonen – zij die geleerd worden door traditie? – nee dat zijn slechts gasten in het huis. Wordt U geleidt door de Geest. Bent u nog een baby en nog steeds aan de flesvoeding of bent u een zoon?

Rom 8:19 zegt: Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden van de zonen Gods Waar wacht de schepping op? Op de zonen Gods. Nog steeds wacht de schepping hierop!

God doet nieuwe dingen

En voordat we het door hebben wij maken er weer een traditie vanDe gemeente is niet bedoeld om een perfecte organisatie te worden (wel lekker veilig voor de gemeente en de voorganger) maar om een organisme te zijn! Dit vraagt om flexibiliteit – continue verandering en transformatie.

2 Corinthe 3:18  En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.

Het Woord van God

Het Woord van God – Zijn heilige thora is ons fundament.          Maar het is de Geest Gods die zijn woord tot leven moet wekkenOm ons te veranderen (transformeren) van dode mensen naar zonen GodsDus ik ben niet tegen het Woord – ik ben een Woordverkondiger – maar ik ben allergie voor traditieTraditie laat kerken in slaap doen vallen – dooft de Geest en stopt opwekkingenNijkerkse beroering was een van de weinige opwekkingen die ons land gekend heeft – en is gedoofd omdat traditie om de hoek kwam kijken. Men wilde al die poppenkast niet en de Geest werd gedoofd. 

Het beeld van de twee arenden

Een vriend van mij kreeg eens het volgende beeld:

In dat beeld zag hij een heuvel – die vertegenwoordigde de geschiedenis van de gemeente en de heuvel had 2 pieken met op iedere piek een arend. De ene piek en arend heette Traditie – andere piek en arend heette Geloof. De piek van traditiewas druk bezocht – de ander niet. De arend van traditie was stokdood en opgezet er was geen levensadem in hem – maar de mensen mediteerden de woorden die de oude arend in het verleden hen geleerd had. De woorden waren zo vertrouwd en klonken zo mooi. De andere arend was nog jong en zag minder indrukwekkend uit – maar hij was wel vol leven.

De Heer stuurde 2 boodschappers. Deze kwamen waarschuwen voor het naderende gevaar.

Hij droeg hen op om de arend en piek te verlaten en te gaan naar de piek en arend van geloof. Maar de meeste bleven bij de arend van traditie.

Het eerste kwam vuur uit de hemel naar de berg van traditie – mensen klommen op de rug van arend – maar de arend kon hun niet redden. Hij was al lang geleden daarvoor gestorven, er zat geen levensadem meer in Hem.

Toen kwam het vuur op de 2e berg – ook zij klommen op de rug van de arend– Maar de arend van geloof had levenskracht in hem en hij steeg op en zij transformeerden door de glans van het vuur en toen zij terug kwamen hadden zij nieuw vuur ontvangen!

Heeft u genoeg vertrouwen in God?

Durft u de zo veilige traditie of het nu is vanuit christendom of vanuit het Jodendom los te laten – dus niet de thora loslaten maar instellingen door mensen opgelegd of die door boeken etc aan u geleerd zijn. Durft u om  blanco voor Gods troon te komen met lege handen, zodat Hij ze kan vullen met nieuw vuur en u kan vullen met nieuwe wijn

Dit is de roep van de gemeente – niet te kijken hoe anderen het doen – maar rechtstreeks onze instructies ontvangen van de Ruach Kodesh (Heilige Geest)

Word geen zoutpilaar!

Misschien kijkt u nog steeds achterom naar uw oude gemeente – word geen zout pilaar zoals de vrouw van Lot – God hemzelf heeft u uitgeleid

Zorg dat je mee komt en niet achterblijft! Misschien was het oude wel goed. Een goede traditie voor die tijd, maar waak ervoor om dit mee te nemen deze gemeente binnen. Dit is een waarschuwing van de Heilige Geest. Geef hem 100 % de ruimte om nieuwe dingen te doen en probeer niet zijn werk te doen – Hij heeft u daarvoor niet nodig – u loopt m dan misschien wel eerder voor de voeten dan dat u hem helpt.

Zegen!

Pastor Immanuel Livestro

Immanuel Livestro

Immanuel Livestro

is getrouwd met Marjolein Leeman uit België, vader van 7 kinderen (trotse opa van 3 kleinkinderen) en in het dagelijks leven is hij eigenaar uitvaartplanner bij Livestro Uitvaartzorg. Daarnaast geeft hij leiding aan een zendingswerk in India onder de naam Streams of Mery and Grace Ministries, auteur van vele christenlijke boeken, zoals: "Hé christen, je wortels zijn Joods", "God heeft een plan met uw leven" en vele anderen. Van 1999 tot 2007 was hij de pastor en oprichter van MCG Noach,s Duif en mede oprichter van het Mesiaans Platform in Nederland...

Lees verder